در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  مينو minu
نویسنده :  اميرعمادالدين صدري
كلمات كليدي  :  مينو، گيتي، اين جهاني، آن جهاني، انديشه
واژه مینو
در اوستایی mainyu- و در پهلوی mēnōg به معنای «آسمانی، مینویی، روحانی؛ مینو (=روح)» آمده است. در فارسی نو، مینو اینگونه معنی شده است: «بهشت را گویند و به عربی جنت خوانند و آسمان را هم گفته­اند و به معنی مینا هم آمده است که آبگینه سفید و الوان باشد و زمرد و زبرجد را نیز گویند.»[1]
 
معنی مینو در اوستا
هم‏ریشه واژه اوستایی mainyu- در سنسکریت manyu- آمده است که به معنای «روح، اندیشه، فطرت، وجه، ...» است. در ترجمه سنسکریت اوستا واژه­های adṛśya- به معنای «نامرئی، ندیدنی» و adṛṣṭa- به معنای «ندیده، نامرئی، ناشناخته» و adṛśyamūrti- به معنای «اجسام ندیدنی» و paralokī- و mānasa- به معنای «روحی، ذهنی، فکری» به کار رفته است.
 
مفهوم مینو در اوستا
 در گاهان به معنای عقل و اندیشه آمده است و از دو مینوی متضاد سپنتامینو و انگره‏مینو سخن رفته است.در اوستای نو، افزون بر معنی گاهانی در برابر گیتی یعنی جهان مادی به کار می رود.
در دین زرتشتی دوگانگی میان مینوک-گیتیک یعنی واقعیت آسمانی یا مینوی و واقعیت زمینی و خاکی وجود دارد.
نیبرگ می نویسد: «این دو واژه بیشتر به معنای "روحی" و "مادی" ترجمه شده‏اند، ولی در این ترجمه، این خطر وجود دارد که مراحل فکری بیگانه در جهان فکری ایرانی راه یابد. در اینجا هیچ چیز روحی به آن معنایی که ما در می­یابیم وجود ندارد؛ همه چیز مادی است و شاید درست­تر جسمانی است، ولی آسمانی و مینوی عبارتست از یک ماده لطیف­تر و پاکتر از زمینی. این نکته که برای ایرانیان تا آخرین پایه مزداپرستی، آتش ماده بنیادین هستی است و جهان مینوی یک آتش است و واقعیت زمینی آتش مینوی را در خود نهفته دارد اینها تا اندازه­ای روشن هستند.
گذشته از این همیشه پژوهش­ها آن را در نظر داشته­اند.
ی. هرتل در این­باره تا اندازه­ای مبالغه کرد و پنداشت که چکیده هرگونه مفهوم یزدان­شناسی در یک واژه را می­توان به آتش تبدیل کرد و در هر بینش یا روش ساده­ای یک دید یزدان­شناسانه می­توان از آتش بازیافت. هرتل بر آن است که او آئین آتشی را که میان ایرانیان و هندیان یکی است، کشف کرده است؛ آئینی آریایی. و می­کوشد در یک ردیف از کارهای ریشه­شناسی نشان دهد که تا چه اندازه همه مفهوم­های کهن دینی آریایی، یا بنا به نظر او بیشتر از نظر فلسفی ابتدایی، در اصل به معنای آتش و روشنایی، پرتو و مانند اینهاست. و این معناها در جهان باور ایرانی باستان و همچنین در هندی باستان کاملا زنده هستند.
اما گذشته از اینکه بسیاری از ریشه­شناسی­های او سخت شگفت­آور و ناسازگار و به زور درست­کردن است، هیچگاه ریشه­شناسی با توضیح درون­مایه مفهوم یک اصطلاح یکی نیست.
از ریشه­شناسی اینگونه واژه­ها، مانند روح، ... و جز آن چیزی برای درون­مایه معنایی که این واژه­ها بعدها دارا شده­اند، بدست نمی­آید. همه این روشها روزگاری هنگام کودکی دانش تاریخ دین، نقش مهمی به عهده داشتند. امروز دیگر باید یکباره آنها را از برنامه روز کنار گذاشت. این نکته را که هرتل در بررسی­های اوستایی خود از بسیاری از جهات دیگر، راهنماییهای بی­اندازه مهم کرده و راه را برای فهم درست­تر متن­ها باز کرده است هرگز نمی­توان ندیده گرفت.
 
تقسیم واقعیت به دو نمود مادی و معنوی
با هر یک از پدیده‌های مادی یا گیتیک، یک صورت اصلی معنوی ناپیدا یا مینوک برابر می­شود. صورتهای اصلی پدیده‌های نیک در آسمان هستند، پس اینجا مینوک به معنای آسمانی است ولی پدیده‌های بد هم در این جهان یک صورت اصلی معنوی دارند که نامش مینوک است؛ ... جهان خدایان همه با هم مینوک نیست، خدایانی وجود دارند که به نام گیتیگ خوانده می‌شوند.
همین موضوع درباره اهریمنان درست است. به نظر می‌آید که اصطلاح گیتیک در این مورد به این معنا باشد که یک موجود مینوک، می‌تواند اندام مادی بپذیرد و می‌تواند بر روی زمین پدیدار شود. ... دلیل این تقسیم­بندی دوگانه که برای هر واقعیتی معتبر است، بر حقیقت پیدایش جهان پایه‌گذاری شده است: کیهان یا گردون نخست به صورت مینوک، در یک حالت کمال آفریده شد و در آن حالت 3000 سال بر جای ماند، و سپس توسط آفریننده به حالتی برده شد که گیتیک نامیده می‌شود.
پنداشت تقسیم­بندی دوگانه واقعیت به دو نمود در سراسر نوشته‌ها و آثار تا به گاهان می‌رسد. این پنداشت یک اندیشه آریایی همگانی است و گویا به دوره هندوایرانی می‌رسد. با گذشت زمان این پنداشت در جهات گوناگون گسترش یافت.»
 
اشاره‌ای به مینو در متون پهلوی
شاکد سه جنبه برای مینو در متون پهلوی متأخر قائل است:
1. اندیشه انتزاعی برجسته مانند راستی، دروغ، خرد، بخشندگی.
2. خصوصیت یا انگیزه‌ای روانشناسانه که در خود فرد عمل می­کند؛ همان مثالهای راستگویی، حیله­گری، خرد، و بخشندگی را می‌توان برای نشان­دادن مفهوم دهنی و ذاتی آنها به کار برد.
3. سرانجام وجود متشخصی که به عنوان نیروی خیر یا شر در نظر گرفنه می‌شود که هم در انسان و هم در سطح کیهان، فعال است.[2]


[1]. تبریزی، ابن خلف؛ برهان قاطع؛ چاپ اول،1336، صص1113-1114؛ مکنزی، دانیل نیل؛ فرهنگ کوچک زبان پهلوی؛ ترجمه مهشید میرفخرایی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، 1383، ص106؛
Bartholomae, C.; Altiranisches Wörterbuch; Strassburg, 1904, column 1136.
[2]. شاکد، شائول؛ تاثیر ایران بر یهودیت؛ ترجمه سید سعیدرضا منتظری و مجید طامه، مجله هفت آسمان، شماره 48، سال دوازدهم، زمستان 1389، ص62؛ نیبرگ، هنریک ساموئل؛ دینهای ایران باستان؛ ترجمه سیف الدین نجم آبادی، مرکزمطالعه فرهنگها،چاپ اول، 1359، صص20-21؛
Bartholomae, C.; Altiranisches Wörterbuch; Strassburg, 1904, column 1136; Monier-Williams, M.; A Sanskrit-English Dictionary; Oxford, 1899, pp.18,786,824.

 


1/5 - (2)
 
 
 
1395/07/08
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید