در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  اشعار سياسي در ايران
نویسنده :  مرتضي اشرافي
كلمات كليدي  :  ادبيات، شعر، شعر سياسي، سبك شعري، ادبيات سياسي، علوم سياسي
رویدادهای تلخ و شیرین زندگی، اندیشه‌ها و عواطف، احساسات پر شوری را در ذهن شاعر برمی‌انگیزد. این عواطف و احساسات در كارگاه خیال شاعر پرورش می‌یابند، هنگامی كه شاعر پرورش یافته، و خود را نیازمند به بیان آن دید، آن­را به زبانی خیال­انگیز و زیبا بیان می‌دارد. شاعر می‌كوشد كه با جادوی بیان خود، تصویرهایی را كه در ذهن او پدید آمده با همان شدت و صراحت و روشنی، در ذهن شنونده‌ای كه اهل آن باشد برانگیزد، و زنده كند. بنابراین مفاهیم درونی خویش را در قالب کلماتی موزون و نظام­مند به رشته­­ی تحریر در­ می­آورد که شعر نامیده می­شود.[1]
 
زبان شعر
زبان معمولی برای بیان آن­چه دیده یا شنیده‌ایم به­كار می‌رود. با كمك زبان، واقعیت