در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  تخريب Destruction و demolition
نویسنده :  عليرضا فجري
كلمات كليدي  :  تخريب، اتلاف، اتلاف عمدي، تجاوز عمدي به مال غير، احراق، سوزاندن
در لغت مصدر متعدی از باب تفعیل به معنای خراب کردن، ویران کردن و تباه کردن می­باشد[1] و در اصطلاح به معنای ایراد صدمه عمدی نسبت به مال یا شیء متعلق به غیر که منتهی به نقصان یا از بین رفتن آن گردد.[2] 
قانون­گذار جرم تخریب را تعریف نکرده بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است.
 
عنصر مادی جرم تخریب
عنصر مادی جرم تخریب شامل از بین بردن عمدی اشیاء، اعم از منقول و غیر منقول متعلق به دیگری است به هر نحوی از انحاء.
 
1.    عمل مرتکب
جرم تخریب همانند اغلب جرایم علیه اموال و مالکیت، مستلزم ارتکاب یک فعل مثبت است. به­ طوری که تحقق جرم مزبور با ترک فعل ممکن نیست. همچون آن­که مستأجر خانه­ای در فصل زمستان، برف بام خانه را به موقع پارو نکند و در اثر آن، خسارتی به عین مستأجره وارد شود. در این­جا تنها از نظر مدنی ضامن خسارت وارده خواهد بود.[3] 
فعل مثبت در تخریب، ممکن است به طور مستقیم ارتکاب یابد؛ مثل شکستن یا قطع درخت و یا به صورت غیر مستقیم؛ مثل قطع آبی که باعث خشکاندن محصول یا درخت می­گردد.[4]
البته تشخیص این­که عمل ارتکابی، تخریب محسوب می­شود یا نه، به عهده دادگاه است و دادگاه در این زمینه، عرف را در نظر خواهد گرفت.[5]
 
2.    موضوع جرم تخریب
هر چیز با ارزشی که امکان اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی در میان باشد، موضوع جرم تخریب خواهد بود که به سه گروه اموال، اشیاء و اسناد قابل تقسیم است.
اموال به اعتبار مال، به منقول و غیر منقول و به اعتبار مالک، به عمومی و شخصی یا مشاع و مفروز تقسیم می­گردد. اسناد نیز به اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می‌شد.
لازمه اشیاء در جرم تخریب، مالیت آن­ها نیست بلکه اشیاء به طور کلی مورد حمایت کیفری قانون­گذار قرار گرفته است، گرچه آن اشیاء ارزش مالی هم نداشته باشند؛ اما از نظر صاحب آن واجد ارزش معنوی باشند. (ماده 677 ق.م.ا) [6]
 
3.    وسیله ارتکاب جرم
در جرم تخریب، وسیله خاصی شرط تحقق جرم نیست. در عین حال گاهی وسیله در تشدید مجازات مؤثر است. مثل تخریب از طریق ایجاد حریق یا مواد منفجره.[7]
چنانچه اتلاف مال دیگری در اجرای ماده 677 مستوجب 6 ماه تا 3 سال حبس است در حالی که از بین بردن همان مال از طریق آتش زدن یا به کار بردن مواد منفجره در اجرای مواد 675 و یا 678 مستوجب 2 تا 5 سال حبس خواهد بود.
 
عنصر معنوی جرم تخریب
1.    سوء نیت عام
سوء نیت عام در جرم تخریب همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم است. به طوری که تخریب مال دیگری بدون اراده و خواست مرتکب، به دلیل فقدان سوء نیت، فاقد جنبه کیفری بوده و تنها موجب مسئولیت مدنی می‌گردد.
 
2.    سوء نیت خاص
سوء نیت خاص اراده­ی آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است.
در جرم تخریب علاوه بر عمد و قصد در انجام فعل مجرمانه ارتکابی، احراز قصد ایراد ضرر خسارت به دیگری ضروری است. به همین جهت تخریب و شکستن عمدی در و پنجره دیگری برای نجات جان صاحب­خانه در هنگام بروز خطر، قابل تعقیب کیفری نمی باشد.[8]
هرچند جرم تخریب اصولا از جرایم عمدی است لکن به حکم قانون، تخریب غیر عمدی اموال، در مواردی خاص، جرم تلقی شده است و آن زمانی است که انسان در ارتکاب آن­ها، رعایت احتیاط و مقررات و نظامات دولتی را ننموده باشد.  ماده  45 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع یا ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت ایران به مجازات تخریب غیر عمدی اشاره دارد.[9].
 
عناصر قانونی تخریب و احراق اموال یا اشیاء[10]
مصادیق جرم تخریب که توسط قانون­گذار جرم انگاری گردیده است، در یک فصل و یا حتی یک قانون جمع آوری نشده است؛ به همین رو، تعدادی از مواد قانونی و یا قانون­هایی که این جرم در آن­ها پیش بینی شده است را ذکر می‌نماییم. 
 
1.    جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی
الف) اتلاف و تخریب و سوزاندن اموال و اسناد متعلق به اشخاص؛ مواد  675، 677، 680، 681 و 683 تا 686
ب) تخریب اموال تاریخی، فرهنگی و مذهبی مواد 558، 560 و 564
ج) اتلاف و سوزاندن و تخریب اموال و اسناد دولتی مواد  543 تا 546 و 682
د) تخریب وسایل، تأسیسات و اموال مورد استفاده عمومی مواد 687 و 688
 
2.    جرم تخریب در سایر قوانین
الف) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (فصل نهم)
ب) قانون مجازات اخلال­گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور
ج) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی
د) قانون راجع به مجازات اخلال­گران در صنایع نفت
ه) قانون کیفر بزه های راه آهن
و) قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یادگارهای حضرت امام خمینی
ز) قانون اراضی و مستحدثات ساحلی
 


[1] معلوف، لویس؛ المنجد فی اللغه، بیروت، دار المشرق، 1376، چ 33، ص 67 ماده خرب
[2] ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی در تفصیل قواعد تخریب اموال و اتلاف عمدی اسناد، تهران، نشر داد، 1376، چاپ اول، 13 و حبیب زاده، محمد جعفر؛ حقوق جزای اختصاصی، ج 2، تهران، انتشارات سمت، 1373، چ اول، 81
[3] ولیدی، محمد صالح؛ پیشین، 15
[4]  گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386،چاپ 13، 530
[5] صدارت، علی؛ تخریب در قانون جزایی ایران، مجله کانون وکلا، 1377، سال 10، ش 59، 31
[6] گلدوزیان، ایرج؛ پیشین، 531
[7] ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، نشر آریان، 1382، چ اول، 118
[8] گلدوزیان، ایرج؛ پیشین، 533 و 534
[9] همان 534
[10] زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی، ج 3، تهران، انتشارات ققنوس، 1382، چ اول، 911 و گلدوزیان، ایرج؛ 529 و 530
 

 


2.9/5 - (29)
 
 
 
1395/06/05
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید