در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  اداره شركت با مسؤوليت محدود
نویسنده :  هادي سپهر منصوري
كلمات كليدي  :  اداره شركت با مسؤوليت محدود، شركت، مسؤوليت محدود، سهم الشركه، سهم، مديران شركت
شرکت با مسؤولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسؤول قروض و تعهدات شرکت است.
 
جایگاه شرکت با مسؤولیت  محدود
در طبقه بندی شرکت‌های تجاری، شرکت با مسؤولیت محدود از شرکت‌های اشخاص محسوب شده است؛ یعنی از جمله شرکت‌های است که در آنها شخصیت شرکاء و روابط نزدیک آنان با یکدیگر از اهمیت خاصی برخوردار است. البته از آن جهت که مسؤولیت شرکاء به اندازه سرمایه آنها در شرکت است به این شرکت‌ها؛ شرکت‌های سرمایه‌ای هم گفته شده است.
 
اداره کنندگان شرکت
شرکت با مسؤولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج به مدت محدود یا نامحدودی معین می‌شود، اداره می‌گردد.
برای مدیریت شرکت با مسؤولیت محدود در قانون شرایط خاصی پیش‌بینی نشده است. مدیر می‌تواند از شرکت یا خارج از شرکت باشد. مدت مدیریت شرکت با مسؤولیت محدود نیز ممکن است برای مدت محدود یا نامحدود باشد.[1]
مدیر شرکت می­تواند از اشخاص حقوقی (حتی یک شرکت تجاری می‌تواند مدیریت یک شرکت با مسؤولیت محدود را برعهده بگیرد.) و یا از اشخاص حقیقی باشد.
طبق قانون تجارت اداره شرکت، با مدیران شرکت است. این مدیران در هر صورت، موظف باشند یا غیر موظف، نمایندگان شرکت محسوب می­شوند. با توجه به اختیاراتی که در اساسنامه شرکت برای آنها درنظر گرفته شده، شرکت را اداره می‌نمایند.
مدیران شرکت با مسؤولیت محدود اعم از اینکه از شرکاء شرکت باشند و یا خارج از اعضای شرکت، در عمل ضمن شرکت‌نامه و صورت جلسه انتخاب، و به اداره ثبت شرکت‌ها ارایه می‌گردد.