در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  متواترات
نویسنده :  مهدي افضلي
كلمات كليدي  :  متواترات
از جمله مبادي قياس­ها که نزد اکثر منطق‌دانان قديم معتبر بوده متواترات است. متواترات را قضايايي دانسته‌اند که در پي گزارش جماعتي که اولا بر اساس عادت توافق‌شان بر دروغ‌گويي محال مي‌باشد و ثانيا امکان اشتباه‌شان در فهم حادثه که يک امر حسي است نيز ممتنع است، براي نفس آرامشي حاصل مي‌شود که شک را از او مي‌زدايد و موجب صدور حکم مي‌شود. مانند گزارش وجود شهري به نام بيت المقدس که ما نديده‌ايم، يا نزول قرآن بر پيامبر اعظم و مانند آن. برخي عدد خاصي را براي اعتبار تواتر ذکر کرده‌اند، ولي بسيار ديگر چنين شرطي را قبول ندارند، به نظر ايشان‌ ملاک همان حصول يقين با كثرت خبر است نه تعداد خاص.
 
 
     منابع:
1. ابن سينا،‌ حسين بن عبدالله،‌ الاشارات و التنبيهات، مع الشرح للمحقق الطوسي،‌ قم، نشر البلاغة، 1375، ج1، ص218.
2. سبزواري، ملاهادي، شرح المنظومة، تصحيح علامه حسن حسن زاده آملي،(قم، نشر ناب، 1380، چ چهارم) ج1،ص327.
3. مظفر، محمد رضا، المنطق، (نجف اشرف، مطبعة النعمان، ط3). ص320-319.
4. خوانساري،‌ محمد، منطق صوري، (تهران، آگاه، 1373،‌ چاپ7)، ج2،ص204.
5. اژه‌اي، محمد علي، مباني منطق، (تهران، سمت، 1